RPA Haaglanden

De wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) regelt dat gemeenten, sociale partners en UWV voor de regionale arbeidsmarkt op bestuurlijk niveau samenwerken. In de 35 arbeidsmarktregio’s wordt daar invulling aangegeven via de Regionale  Werkbedrijven. Binnen het Regionaal Werkbedrijf  werken de verschillende partijen samen en monitoren met elkaar de voortgang  van de samenwerkingsafspraken.
Het Regionaal Werkbedrijf  is de centrale spil bij de arbeidsbemiddeling voor de doelgroep Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Werkgevers en overheid hebben gezamenlijk toegezegd 125.000 banen te realiseren tot 2026.
Het Regionaal Werkbedrijf werkt samen met Onderwijs, Werkgevers en Werknemersorganisaties aan een goed functionerende arbeidsmarkt waar inclusie de norm is. In het Regionaal Werkbedrijf  zijn zowel publieke als private partijen vertegenwoordigd. De samenwerking tussen deze partijen is in de afgelopen jaren geïntensiveerd. In het Regionaal Werkbedrijf vindt afstemming plaats over de visie en de koers voor de arbeidsmarktregio.
De missie van het Regionaal Werkbedrijf is het optimaal benutten van de werkgelegenheid om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, met respect en meerwaarde voor zowel werkgevers als werkzoekenden.
 
Het Regionaal Werkbedrijf heeft drie ambities:
• Een integrale en eenduidige werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio Haaglanden. 
• Het efficiënt gebruiken en ontwikkelen van elkaars kennis, kunde en middelen. 
• Het effectief bij elkaar brengen van vraag en aanbod uit de gehele regio. 
Het Regionaal Werkbedrijf  heeft de regie bij het opstellen van een marktbewerkingsplan en bij de regionale uitvoering door gemeenten, UWV, SW-bedrijven en/of private partijen.