RPA Haaglanden

RPA Haaglanden is in 2001 opgericht als onderdeel van de nieuwe SUWI-wetgeving. Deze wet Structuur en Uitvoering Werk en Inkomen zorgde voor een grote verandering in de uitvoering van de sociale zekerheid. In deze nieuwe structuur is aan gemeenten gevraagd om regionale platforms op te richten. Hierdoor kan op regionaal niveau afstemming tussen gemeenten en sociale partners bereikt worden met als doel het creëren van een samenhangend arbeidsmarktbeleid in de regio.
 
Het RPA werd tot 2004 gefinancierd door het ministerie van SZW op basis van een tijdelijke stimuleringsmaatregel. Vanaf 2005 werd het RPA grotendeels gefinancierd door de negen Haaglanden gemeenten.

In 2012 is de arbeidsmarktregio opgesplitst in twee verschillende regio’s: Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. De arbeidsmarktregio Haaglanden bestaat sinds dat jaar uit de gemeenten Delft, Den Haag, Midden Delfland, Rijswijk en Westland. Deze vijf gemeenten werken met het UWV samen op verschillende niveaus. Bestuurlijk, beleidsmatig en in de uitvoering wordt gekeken waar samenwerking een meerwaarde kan opleveren voor de partners, maar ook voor werkgevers en kandidaten.

De samenwerking in de arbeidsmarktregio Haaglanden wordt geïnitieerd en gefaciliteerd door een stafbureau dat gevestigd is op het bedrijventerrein Kerketuinen in Den Haag. Het stafbureau werkt daarbij niet allen met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en het UWV, maar betrekt ook andere partners bij het werken aan een goed functionerende, inclusieve arbeidsmarkt met een optimale afstemming van vraag en aanbod.

Om dit te bereiken heeft het RPA aantal kernactiviteiten gedefinieerd:
  • het samenbrengen van partijen die een rol spelen op de arbeidsmarkt;
  • het verzamelen, uitwisselen en publiceren van arbeidsmarktgegevens;
  • het initiëren, stimuleren en monitoren van projecten die tot doel hebben om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen;
  • het bevorderen van regionale afstemming van gemeentelijk beleid.